1393آبان09جمعه
| Friday, October 31, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1206192
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/08/25    1393/08/07  خريد P/F : "DEZURIK"  RHS-9245904-T16
بیشتر...  1393/08/22    1393/08/07  خريد كاتاليست هيدرو تريتينگ  RHD-9213011-T04
بیشتر...  1393/08/14    1393/08/04  خريد قطعات جرثقيل 120 تن دماگ  RHP-7302507143-T18
بیشتر...  1393/08/14    1393/08/04  خريد قطعات جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507142-T18
بیشتر...  1393/08/14    1393/08/04  خريد قطعات جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507141-T18
بیشتر...  1393/08/14    1393/08/04  خريد قطعات جرثقيل 120 تن دماگ  RHP-7302507140-T18
بیشتر...  1393/08/14    1393/08/04  خريد قطعات جرثقيل 300 تن دماگ  RHP-7302507138-T18
بیشتر...  1393/08/24    1393/08/04  خريد فين تيوب كولر هوايي  RHS-8834301-T19
بیشتر...  1393/08/15    1393/08/03  خريد كولر گازي پنجره اي و اسپليت  RHP-7302515402-T04
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/30  خريد MITER BEND  RHD-9205011-T01
بیشتر...  1393/08/16    1393/07/28  خريد قطعات يدكي FLUID PUMP  RHS-9343201-T10
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/28  خريد STUD BOLTS  RHS-9348111-T02
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد SELONOID VALVE  RHD-9007018-T14
بیشتر...  1393/08/12    1393/07/26  خريد سيستم ميترينگ  RHS-9345904-T16