1393آبان01پنج شنبه
| Thursday, October 23, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1199916
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/08/15    1393/07/30  خريد MITER BEND  RHD-9205011-T01
بیشتر...  1393/08/16    1393/07/28  خريد قطعات يدكي FLUID PUMP  RHS-9343201-T10
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/28  خريد STUD BOLTS  RHS-9348111-T02
بیشتر...  1393/08/10    1393/07/27  خريد SELONOID VALVE  RHD-9007018-T14
بیشتر...  1393/08/12    1393/07/26  خريد سيستم ميترينگ  RHS-9345904-T16
بیشتر...  1393/08/08    1393/07/26  خريد قطعات يدكي دستگاه جت  RHP-7302507145-T18
بیشتر...  1393/08/01    1393/07/19  خريد P/F : "VOITH GEARBOX"  RHD-9107007-T14
بیشتر...  1393/08/03    1393/07/19  خريد قطعات ديزل راه اندازي توربين گازي  RHP-9023106001-T17
بیشتر...  1393/08/05    1393/07/15  خريد قطعات يدكي BENTLY NEVADA  RHD-9345905-T04
بیشتر...  1393/08/05    1393/07/14  خريد قطعات يدكي STI  RHS-9345909-T16
بیشتر...  1393/08/05    1393/07/14  خريد قطعات يدكي MASONEILAN  RHD-9345913-T16
بیشتر...  1393/08/01    1393/07/12  خريد قطعات يدكي الكتروموتور  RHD-9309007-T20
بیشتر...  1393/08/01    1393/07/12  خريد قطعات يدكي  RHS-9346705-T20