1393آذر28جمعه
| Friday, December 19, 2014 | پست الكترونيك | مدیریت
 
دفعات بازديد از سايت :1252886
 * با اخذ سپرده * مناقصه هاي خريد
baorco
  مناقصه هاي خريد با اخذ سپرده
آخرین تاریخ ارسال مدارک تاریخ برگزاری تاریخ درج در سایت عنوان شماره
بیشتر...  1393/10/09    1393/09/26  خريد قطعات پمپ  RHS-9343103-T10
بیشتر...  1393/10/10    1393/09/26  خريد زيرپايي آلومينيومي  RHP-9421211005-T12
بیشتر...  1393/10/04    1393/09/24  خريد RUBBER EXPANSION JOINT  RHP-7302510040-T18
بیشتر...  1393/10/04    1393/09/24  خريد تجهيزات حفاظت الكترونيك  RHP-7302509397-T18
بیشتر...  1393/10/10    1393/09/24  خريد زير پايي آلومينيومي  RHP-9421211005-T12
بیشتر...  1393/10/04    1393/09/24  خريد موتور جوش 400 آمپر  RHP-7302509401-T18
بیشتر...  1393/09/30    1393/09/18  خريد p/f : ”Tokyo keiso”  RHS-9345915-T16